Triển Khai Phần Mềm Khai Báo Hàng Xuất khẩu vào Kho CFS

Triển Khai Phần Mềm Khai Báo Hàng Xuất khẩu vào Kho CFS

Triển Khai Phần Mềm Khai Báo Hàng Xuất khẩu vào Kho CFS

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nêu tại nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 06/04/2015 của Văn phòng Chính phủ, nay CỤc Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo các đơn vị như sau:

1. từ ngày 01/07/2015, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương triển khai chính thức phần mềm khai báo hàng xuất khẩu vào kho CFS đối với tất cả các kho CFS trên địa bàn. 

2. thủ trưởng cá Chi cục Hải quan quản lý kho CFS niêm yết công khai văn bản này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, kho CFS để doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu biết, thực hiện (tài liệu hướng dẫn sữ dụng phần mềm dược đăng trên website Cục Hải quan tỉnh Bình Dương theo địa chỉ : http://www.haiquanbinhduong.gov.vn).

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Xem chi tiết Văn bản tại ĐÂY.

Các tin liên quan: