Indonesia khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với sợi bông nhập khẩu

Indonesia khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với sợi bông nhập khẩu

Indonesia thông báo khởi xướng điều tra hai vụ việc tự vệ đối với vải dệt từ bông và sợi làm từ bông nhập khẩu.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, cho biết ngày 27/10/2023, Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) ban hành thông báo khởi xướng điều tra 2 vụ việc tự vệ đối với vải dệt từ bông và sợi làm từ bông nhập khẩu.

Theo đó, sản phẩm vải dệt từ bông bị điều tra: Vải dệt từ bông (cotton fabric) được phân loại theo mã HS 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00, 5208.52.10, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10, 5209.11.90, 5209.19.00, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.41.10, 5210.49.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00 và 5212.23.00.

Sản phẩm sợi làm từ bông bị điều tra: Sợi làm từ bông (cotton yarn) được phân loại theo mã HS 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00 và 5206.45.00.

Kèm theo thông báo điều tra, KPPI đã công khai tóm tắt Hồ sơ yêu cầu điều tra (bản công khai). Các bên có quyền và lợi ích liên quan có thể đăng ký làm bên liên quan bằng cách nộp đề nghị bằng văn bản trước ngày 11/11/2023.

Các bản lập luận/yêu cầu phải được gửi bằng văn bản và bản điện tử, và phải ghi rõ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và số fax của bên liên quan, tới địa chỉ: The Indonesian Safeguards Committee, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Building I, 5th Floor No. 5, Jl. M.I. Ridwan Rais Jakarta 10110, Indonesia, Telephone / Facsimile: (62-21) 385 7758; Email address: kppi@kemendag.go.id.

Bảo Thoa

Theo Congthuong

https://congthuong.vn/indonesia-khoi-xuong-dieu-tra-ap-dung-bien-phap-tu-ve-voi-soi-bong-nhap-khau-282493.html

Các tin liên quan: