Khai báo C/O online

Hướng dẫn xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư 33

Hướng dẫn xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư 33

08-10-2023

Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, yêu cầu doanh nghiệp khai số tham chiếu và ngày cấp của C/O hoặc mã nhà xuất khẩu đủ điều kiện cấp chứng từ...