Chi tiết

3295/TCHQ-GSQL Hướng dẫn thủ tục hải quan khi khai trên tờ khai hải quan giấy

Giải quyết vướng mắc của một số đơn vị hải quan trên tờ khai hải quan giấy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh thành phố thực hiện thống nhất

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh , thành phố

Giải quyết vướng mắc của một số đơn vị hải quan trên tờ khai hải quan giấy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh thành phố thực hiện thống nhất như sau:

1. Về mẫu tờ khai hải quan giấy: thực hiên theo phụ lục IV ban hành kềm theo thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tài chính.

2. Việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hàng hóa: Căn cứ thông tin khai hải quan và các thông tin khác liên quan tới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Chi cục trưởng Chi cục quan nơi đăng ký tờ khai tờ khai quyết định hình thức mức độ kiểm tra hàng hóa.

3. Về cấp lấy số: Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan mở sổ theo dõi việc cấp số tờ khai thủ công theo nguyên tắc đảm 12 ký tự như sau: 98, ma_chi cục(04 kí tự), năm đăng ký(02 ký tự), số thứ tự của tờ khai thủ công(04 kí tự là số). tờ khai hải quan được cấp số theo từng năm, hết năm, số tờ khai sẽ chạy lại từ số tờ khai đầu tiên (ví dụ: năm 2015, số tk bắt đầu là 98CCCC150001  thì năm 2016 số tờ khai bắt đầu là 98CCCC160001; trong đó CCCC là mã chi cục Hải quan).

4. Về cập nhật thông tin tơ khai hải quan vào hệ thống:  Sau khi tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và cấp số tờ khai hải quan, công chức hải quan cập nhật đầy đủ các tiêu chí trên mẫu tờ khai hải quan giấy vào hệ thống E-Customs V5. Các tiêu chí có tren hệ thống E-Customs V5 nhưng không có tren mẫu to khai tờ khai hải quan giấy thì không pahir cập nhật.

         Trường hợp người khai hải quan chưa đăng kí mã số thuế, công chức hải quan nhập chữ NA vào ô tiêu chí mã số thuế.

Tổng Cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành Phố triển khai thực hiên./.

Xem chi tiết Văn bản tại ĐÂY.